Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební nauka

 

 

Zkušební látka se skládá z požadavků v ŠVP z příslušného ročníku.

Předmět Hudební nauka je samostatný předmět úzce provázán s hlavním oborem (instrumentální, pěvecký). Tyto předměty se vzájemně doplňují, podporují, v součinnosti tak rozšiřují hudební vzdělání žáka. Hudební nauka má vlastní metodiku, snaží se svými prostředky podněcovat v žácích zájem o hudbu, kultivovat osobnost žáka, vést ho k vlastnímu úsudku a aktivitě, podat základy hudební teorie dle mentální úrovně žáka, který je pak využije v praxi. V Hudební nauce jsou zařazeny činnosti, které individuální výuka nemůže zajistit, jako např. společný zpěv, aktivní poslech se zapojením pohybu či výtvarného ztvárnění hudby, skupinové vytváření hudebních doprovodů s pomocí Orffova instrumentáře, kolektivní improvizace, apod.

Učebna Hudební nauky je vybavena základním vybavením a pomůckami (klavír, Orffův instrumentář, audio + nosiče, atd.), obrazovým materiálem na zdech, který je variabilní dle momentálních požadavků. Dále je tu možnost použití videa a DVD přehrávače v dalších prostorách školy.

Učební osnovy vyučovacích předmětů

1. ročník

Žák:

• vyjmenuje hudební abecedu vzestupně i sestupně

• vysvětlí pojmy tón, zvuk, nota (celá, půlová, čtvrťová, osminová)

• zná pomlky, notovou osnovu, G klíč, taktovou čáru

• vyjmenuje druhy posuvek, zapíše je a vysvětlí jejich funkci (křížek, béčko, odrážka)

• rozezná základní dynamická značení (p, mf, f), crescendo, decrescendo

• pojmenuje základní hudební nástroje • přečte a zapíše noty v houslovém klíči v rozsahu c1 – a2

2.ročník

Žák:

• přečte a zapíše noty v houslovém klíči v rozsahu g – c3

• vyjmenuje pořadí křížků a bé

• vyjmenuje pořadí durových stupnic do 4 # a 4 b a určí jejich předznamenání

• vyjmenuje základní intervaly (prima – oktáva)

• interpretuje rytmus v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

• určí délku not a pomlk – celá, půlová, čtvrťová, šestnáctinová, dále i půlová a čtvťová s tečkou

• vyjmenuje základní tempová označení 60

• rozdělí pěvecké hlasy (soprán, alt, tenor, bas) a vyjmenuje druhy pěveckých sborů

3.ročník

Žák:

• přečte a zapíše noty do notové osnovy v houslovém klíči

• vyjmenuje pořadí mollových stupnic do 4 # a 4 b a určí jejich předznamenání

• sluchem určí mollovou stupnici harmonickou, melodickou a aiolskou

• vytvoří tónický kvintakord a jeho obraty v dané tónině

• zapíše do not základní intervaly od určených tónů a pojmenuje je

• vysvětlí pojmy T, S, D a základní tempová označení

• rozdělí hudební nástroje do skupin a uvede příklady

4.ročník

Žák:

• vyjmenuje pořadí durových a mollových stupnic do 7 # a 7 b a určí jejich předznamenání

• vysvětlí princip stejnojmenných a paralelních stupnic

• sluchem určí durový a mollový kvintakord

• vytvoří dominantní septakord v dané tónině

• zná melodické ozdoby

• vysvětlí pojem transpozice a transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny

• vyjmenuje komorní hudební seskupení

• uvede zásady společenského chování na koncertech

5.ročník

Žák:

• popíše složení symfonického orchestru

• vysvětlí rozdíl ve stavbě durových a mollových stupnic

• vyjmenuje základní hudební žánry, samostatně vyhledá příklady a uvede je

• zná vývoj hudby od baroka do 20. století

• vyjmenuje významné přestavitele české i světové hudby

 

 
 


Facebook

IZUŠ - Žákovský sešit

Banner iZUŠ


Online přihláška

Banner iZUŠ

Statistiky

Online: 1
Celkem: 154506
Měsíc: 3367
Den: 119